Formidling af digitaliseret kulturarv

Fakta

Projektnavn: Formidling af digitaliseret kulturarv

Projektejer: Jørgen Gram Christensen, Vejle

Tidsramme: 31. maj 2011 til 31. maj 2013.

Deltagere: Aalborg Bibliotekerne, Gentofte Bibliotekerne, Herning Bibliotekerne, Odense Centralbibliotek, Roskilde Bibliotekerne og Vejle Bibliotek.

Kontaktperson: Jørgen Gram Christensen, Vejle Bibliotek, Willy Sørensens Plads 1, 7100 Vejle. Dir. tlf.: 76 43 11 32, E-mail: jc@vejlebib.dk

Ansøgning/projektbeskrivelse: Styrelsen for Bibliotek og Medier

 

 

Hvad betyder projektet for borgerne?

Borgerne vil med projektet blive sikret:

  • tilgængelighed til den digitale kulturarv uanset ’ophav’
  • koordinering, hvad angår grænseflader og dataformater
  • samlet formidling via en platform, der matcher individuelle behov,  både nationalt og lokalt. 
Borgerne vil blive inddraget gennem etablering af crowdsourced adgang til berigelse af data.
 

Hvad betyder projektet for det enkelte bibliotek? 

Projektet vil etablere bevidstheden om den digitale kulturarv i de danske folkebiblioteker. Det enkelte bibliotek vil i lighed med de øvrige deltagende institutioner og foreninger få nye muligheder for eksponering og relationering, både nationalt og lokalt.
 

Hvad er relationen til TING?

Projektet er en del af den udvikling, baseret på Service-Orienteret-Arkitektur og Open Source, der er sat i gang med DKABM-formatet, Brønd-tanken og TING-idéen, med henblik på etableringen af Danskernes Digitale Bibliotek.
 

Hvor langt er projektet? 

Status for projektet pr. 1.2.2013:

Historisk Atlas er gået i drift i Brønden og Danske Billeder vil gå i Test-Brønden om meget kort tid. DBC har mappet en større prøveeksport af arkivdata (Arkibas4), og påbegynder nu yderligere mapning af Arkibas4-data fra tre udvalgte mindre arkiver for at opnå større erfaring med fejlrettelser. DBC har desuden mappet en stor prøveeksport af museumsdata (Regin), og skal for nuværende løse en problematik mht. DanMARC-formatet. Det Kongelige Bibliotek påbegynder i februar 2013 mapning af deres billedsamling samt af to digitaliserede værker. 

Projektet er i oktober 2012 blevet en del af Høringsoplæg om udvikling af bibliotek.dk i 2013.

Projektperioden er blevet forlænget til 31.5.2013.

 

 

Opdateret januar 2013

 

 

Baggrund:

Gennem de seneste 10-12 år har bibliotekerne sammen med de øvrige ABM-institutioner arbejdet både centralt og decentralt med at skabe digital adgang til kulturarven. Overalt i landet er samlinger blevet digitaliseret og tilgængeliggjort på nettet. Formidlingen sker ofte lokalt, så forankringen i de enkelte institutioner og deres brugere er sikret. Tiden er derfor inde til at skabe en samlet formidlingsplatform for de mange data, således at de lokale samlinger kan formidles i en national sammenhæng. På det seneste har Historisk Atlas, der drives i samarbejde mellem arkiver, biblioteker og museer, med udgangspunkt i en geografisk tilgang data fra ABM-institutionerne skabt en ny formidlingsgrænseflade. Udgangspunktet har været lokalt på Fyn, men konceptet har udviklet sig til at dække hele region Syddanmark og kulturregion Storstrøm. På europæisk plan arbejdes ligeledes med formidling af den digitale kulturarv i Europeana-projektet. I dette projekt arbejdes der både med standardformater, udvekslingsformater og geografisk tagging. Dette aktualiserer behovet for en større koordinering, både hvad angår grænseflader og måske især i forhold til dataformater, således at de mange metadata, der findes, kan formidles videre ud til de interesserede borgere. Den seneste danske udvikling: DKABM-format, Brønd-tanken og TING-idéen baseret på Service-Orienteret-Arkitektur og Open Source betyder, at en sådan koordinering og udvikling af formidlingsplatforme kan være en mere overskuelig opgave. På denne måde kan kulturarven formidles på flere platforme, hvis man ønsker det, og indgå i Danskernes Digitale Bibliotek (DDB). Formidlingen vil kunne fremmes væsentligt gennem en sådan udvikling. Ansøgningen vedrører en første fase, hvor dels datamaterialet, mulighed for borgerinddragelse, klarhed over ophavsretsforhold og bevidsthed i folkebibliotekerne skal etableres.

Mission:

Den digitale kulturarv er tilgængelig uanset ’ophav’ og kan formidles på en platform, der matcher borgerens behov, både nationalt og lokalt.

Mål:

• Alle relevante metadata konverteres til et standard-format og samles i en ’Brønd’, hvorfra data kan hentes til de ønskede sites.

• Borgerne inddrages i forhold til berigelse af og sammenkobling mellem forskellige metadata.

• Ophavsretsforholdene klarlægges.

• Folkebibliotekerne skærper opmærksomheden omkring kulturarven.

Succeskriterier:

• Metadata fra Vort Sogns Historie, Historisk Atlas, Danske Billeder, Danske Gårde (billeder fra KBs fotosamling) mm. ’oversættes’ til et standard-format (f.eks. gennem KB’s aggregator)?

• Der udvikles en ’web-service/API’ med afsæt i GIS-systemet. Der kan senere udvikles grænseflader ’ovenpå’ denne både til mobil- og web-platform, baseret på Service-Orienteret-Arkitektur og Open Source, eller de allerede eksisterende platforme kan anvende.

• Der udvikles et brugerrettet skema til supplering af data og beskrivelse af billeder, ligeledes baseret på Service-Orienteret-Arkitektur og Open Source.

• Ophavsretslige forhold ift. til digitaliserede fuldtekst dokumenter afklares.

• Der afholdes en workshop målrettet formidling af kulturarven for folkebibliotekerne med inddragelse af andre relevante interessenter.

• Analyse af fremtidige forretningsmodeller.

Målgruppe:

Direkte formidlere af kulturarven (ABM-institutionerne). Indirekte, men den primære målgruppe: borgerne i Danmark.